โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำไปใช้ต่อ

วิเคราะห์ข้อสอบ »
การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ

วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย หาค่าอำนาจจำแนก และหาค่าประสิทธิภาพของตัวลวง

การวิเคราะห์ข้อสอบรายฉบับ

การวิเคราะห์เเละสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ และแนะนำการนำไปใช้ต่อของข้อสอบข้อนั้น ๆ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์

ทำให้ทราบความยากง่ายของข้อสอบ และสามารถปรับแก้ไขข้อสอบได้ตรงจุดเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ


ขั้นตอนที่ 1 ระบุรายละเอียดข้อสอบกรุณากรอกชื่อสถาบัน
กรุณากรอกรหัสวิชา
กรุณากรอกชื่อวิชา
กรุณากรอกชื่ออาจารย์ผู้สอน


ขั้นตอนที่ 2 เลือกรูปแบบของไฟล์ข้อสอบไฟล์ .dat

ลักษณะข้อมูลภายในไฟล์

ไฟล์ .txt

ลักษณะข้อมูลภายในไฟล์

ไฟล์ .xls หรือ .xlsx

ลักษณะข้อมูลภายในไฟล์ขั้นตอนที่ 3 นำเข้าไฟล์ข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-272545 E-mail : cpermuti@hotmail.com