เครื่องมือวัดความชื้นดินด้วยหลักการค่าความจุของตัวเก็บประจุ

  เลือกช่วงเวลา    
เลือกประเภทดิน   
ครั้งที่ Sensor1 Sensor2 วัน/เดือน/ปี/เวลา